Op zoek naar een specifieke vraag? Selecteer een onderwerp.

Pensioen algemeen

 • Ik ben verhuisd. Hoe moet ik dit doorgeven?

  Wanneer u verhuist binnen Nederland hoeft u geen verhuizing door te geven. Het pensioenfonds wordt door de Basisregistratie Personen (BRP)  automatisch hierover geïnformeerd. 
Wanneer u naar het buitenland of in het buitenland verhuist, ontvangen wij wel graag hiervan schriftelijk een bericht zodat wij dit in onze administratie kunnen aanpassen.

 • Heeft het pensioenbureau ook een spreekuur?

  Mocht u specifieke vragen hebben kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 088 824 1500 of mailen naar info@tpf.nl. Er wordt in overleg met u kan ook een moment afgesproken.

 • Kan ik eerder met pensioen?

  U kunt ervoor kiezen om vanaf uw 55-jarige leeftijd met pensioen te gaan. Gevolg hiervan is dat uw pensioenuitkering een stuk lager zal zijn dan het pensioen dat op uw pensioengerechtigde leeftijd (= AOW leeftijd) zou krijgen. De mate waarin u eerder met pensioen kunt gaan, zijn te vinden in de bijlage van het pensioenreglement. Wel moet u ermee rekening houden dat u pas op uw pensioengerechtigde leeftijd AOW ontvangt. En vóór uw pensioenleeftijd betaalt u meer belasting over uw inkomen.

 • Kan ik later met pensioen?

  Dat is niet mogelijk volgens het reglement van het Telegraafpensioenfonds (Tpf). De pensioendatum is gelijk aan de AOW-leeftijd, maar u kunt wel als u met pensioen gaat blijven werken.

 • Wat gebeurt er met mijn pensioen als ik uit dienst ga of werkloos word?

  Wat u aan pensioen heeft opgebouwd, blijft voor u gereserveerd. Tpf streeft ernaar om uw pensioenaanspraken jaarlijks te verhogen met het inflatiecijfer (toeslag). Verder kunt u uw pensioenaanspraken laten overdragen aan een eventuele nieuwe pensioenuitvoerder.

 • Kan ik mijn pensioen overdragen?

  Binnen 6 maanden nadat u in dienst bent gekomen bij uw nieuwe werkgever moet u aangeven dat u uw pensioenaanspraken wil overdragen aan het pensioenfonds van uw nieuwe werkgever.

 • Wat houdt hoog/laag-uitruil van ouderdomspensioen in?

  Hoog/laag-uitruil van ouderdomspensioen houdt in dat u vanaf uw pensioendatum kunt kiezen of u uw ouderdomspensioen tijdelijk wilt verhogen of verlagen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om gedurende een bepaalde periode meer ouderdomspensioen te ontvangen dan waarop u normaal gesproken recht hebt, maar dan krijgt u daarna gedurende de rest van uw leven een lager pensioen. Kiest u ervoor om eerst een lager pensioen te ontvangen, dan ontvangt u na deze periode juist een hoger pensioen.

 • Hoe verhouden Tpf en TMG zich tot elkaar?

  De rechtsvorm van Tpf is een stichting. Tpf is een onafhankelijk ondernemingspensioenfonds en voert voor Telegraaf Media Groep (TMG) en de Keesing Media Group (30% deelneming van TMG) de pensioenregeling uit. Het ondernemingspensioenfonds maakt dan ook geen onderdeel uit van TMG of Keesing Media Group. Tpf is gehuisvest in het gebouw van TMG in Amsterdam-Sloterdijk.

Pensioenopbouw

Partnerpensioen

 • Hoe staat het met mijn partnerpensioen als ik uit dienst ga?

  Als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij de Telegraaf Media Groep of bij een van de andere bij het Telegraafpensioenfonds aangesloten bedrijven, dan is uw partner verzekerd van een partnerpensioen ter grootte van 70% van het door u te behalen ouderdomspensioen.

  Als u uit dienst gaat, is uw partner echter niet meer verzekerd bij uw overlijden. Dit is overeenkomstig de TMG pensioenregeling die op 1 januari 2017 is ingegaan. Om deze reden wordt standaard een gedeelte van uw ouderdomspensioen uitgeruild voor een partnerpensioen tot 70% van het ouderdomspensioen dat u op de datum van uw uitdiensttreding heeft opgebouwd. Hierdoor is er toch een partnerpensioen voor uw partner wanneer u zou komen te overlijden. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen dit niet te doen.

  NB. Indien u al in dienst was vóór 1 januari 2017 dan heeft u onder de vorige pensioenregelingen van TMG wel partnerpensioen opgebouwd. Dat blijft u houden als u uit dienst gaat.

 • Ik ben gescheiden. Heb ik recht op een deel van het pensioen van mijn ex-partner?

   Vanaf 1 mei 1995 geldt de Wet Verevening Pensioenaanspraken bij echtscheiding. In deze wet is geregeld dat partners bij een echtscheiding of scheiding van ‘tafel en bed’ aanspraak maken op 50% van elkaars opgebouwde ouderdomspensioen. Om aanspraak te maken op dit deel van het pensioen van de partner moeten de partners een verzoek indienen bij de pensioenuitvoerder van de partner met gebruik van een vereveningsformulier.

 • Ik ben gescheiden. Heb ik recht op een partnerpensioen als mijn ex-partner komt te overlijden?

  Als uw ex-partner komt te overlijden, zal uw opgebouwde partnerpensioen automatisch worden omgezet in een extra ouderdomspensioen (OP).  Per 1 januari 2018 geldt een uitruilpercentage van 24,8% van het omgezette partnerpensioen in extra OP bij 65 jaar en van 26,9% extra OP bij 67 jaar.

 • Ik ben met mijn huidige partner getrouwd na mijn pensionering. Heeft mijn partner dan recht op partnerpensioen?

  Wanneer u getrouwd bent na uw pensionering dan heeft uw partner geen recht op partnerpensioen.

 • Wat gebeurt er met het gespaarde partnerpensioen als ik bij mijn pensionering geen partner heb?

  Uw opgebouwde partnerpensioen zal dan automatisch worden omgezet in extra ouderdomspensioen (OP). Per 1 januari 2018 geldt een uitruilpercentage van 24,8% van het omgezette partnerpensioen in extra OP bij 65 jaar en van 26,9% extra OP bij 67 jaar.

   

   

Begrippen

 • Wat is een toeslag (indexatie)?

  Toeslag verlenen (indexatie) is het verhogen van uw pensioenopbouw met een percentage van de inflatie die in een bepaald jaar wordt gemeten. De toeslag (indexatie) ofwel inflatieaanpassingen zijn van groot belang voor uw pensioenopbouw. Inflatie vermindert de waarde van het geld en dus ook van uw pensioenaanspraken. Door uw pensioenaanspraken te verhogen met een inflatiepercentage behoudt uw pensioenaanspraak zijn koopkracht. De inflatietoekenning vindt plaats indien de financiële middelen van het pensioenfonds dit toelaten. De inflatietoekenning is dus voorwaardelijk en geldt voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden.

 • Wat is franchise?

  De franchise ofwel AOW-franchise is het deel van uw salaris waarover u geen pensioen opbouwt. Er wordt namelijk in de pensioenopbouw rekening gehouden met het feit dat u na uw pensioengerechtigde leeftijd recht heeft op een AOW-uitkering. Wanneer hiermee geen rekening wordt gehouden dan zou u na uw pensioenleeftijd (dit is de AOW-leeftijd) te veel pensioen ontvangen in vergelijking met uw werkzame periode.

Contact opnemen met Tpf